PRAVILNA ISHRANA

Jedan od glavnih uslova za očuvanje zdravlja, jačanje imuniteta, pravilan telesni rast i psihološki razvoj je pravilna ishrana. Posebno je važna u predškolskom uzrastu kada dete intenzivno raste i razvija se. Da bi se deci obezbedila takva, pravilna, ukusna, prilagođena i zdravstveno ispravna ishrana brine se tim KAPETANOVE KUHINJE.

Organizovana odnosno normirana i stručno vođena ishrana jedina je garancija da će dete dobiti količinu i sastav hrane koji po svim kriterijumima odgovaraju njegovim razvojnim potrebama. Polazna osnova u planiranju israne dece u predškolskim ustanovama je Pravilnik o normativu društvene ishrane dece u ustanovama za decu, kao i Uputstvo za njegovu primenu. Prilikom planiranja jelovnika strogo se poštuju potrebe dečijeg organizma u energetskim, gradivnim i zaštitnim materijama. Ishrana dece u predškolskim ustanovama treba da zadovolji 70-75% dnevnih potreba dece za hranom, što znači obezbeđivanje adekvatnih nutritivnih potreba uz poštovanje principa pravilne ishrane i sticanje pozitvnih zdravstvenih i higijenskih navika. Svi iz KAPETANOVE KUHINJE trude se da dečiji obroci budu na prvom mestu zdravstveno bezbedni, raznovrsni, prijatnog izgleda, ali i da budu polazna osnova za usvajanje zdravih navika.